Vissza Internet régi ÁSZF-ek

C-S-Kábel TV Kft.

Általános Szerződési Feltételek internet szolgáltatáshoz 2018.május 25-től 2021.június 30-ig Word Doc formátumban

ASZF módosítások Word Doc formátumban

Általános Szerződési Feltételek internet szolgáltatáshoz 2018.január 1-től 2018.május 24-ig Word Doc formátumban

ASZF módosítások Word Doc formátumban

Általános Szerződési Feltételek internet szolgáltatáshoz 2017.október 24-től 2017.december 31-ig Word Doc formátumban

ASZF módosítások Word Doc formátumban

Általános Szerződési Feltételek internet szolgáltatáshoz 2017.január 01-től 2017.október 23-ig Word Doc formátumban

ASZF módosítások Word Doc formátumban

Általános Szerződési Feltételek internet szolgáltatáshoz 2016.május 01-től 2016.december 31-ig Word Doc formátumban

ASZF módosítások Word Doc formátumban

Általános Szerzõdési Feltételek internet szolgáltatáshoz 2015.december 01-től 2016.április 30-ig érvényes Word Doc formátumban

ÁSZF módosítások


Általános Szerzõdési Feltételek internet szolgáltatáshoz 2015. szeptember 01-től november 30-ig érvényes Word Doc formátumban

ÁSZF módosítások


Általános Szerződési Feltételek internet szolgáltatáshoz 2013.10.01-2015.08.31-ig Word Doc formátumban

Értesítés a kábeltelevíziós és internet Általános Szerződési Feltételek módosulásáról

Tisztelt Előfizetőink!

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a C-S-Kábel TV Kft 2013. év október hó 01. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós és internet szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosítások indokául szolgál egyrészről az Eht. 2013. évi CXXI. törvénnyel történt módosítása, másrészről a már korábbi időponttól hatályos 6./2011.(X.6.) NMHH rendeletnek és 13./2011.(XII.27.) NMHH rendeletnek való megfelelés.
Mindezek alapján 2013. év október hó 01. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:
- az előfizető értesítése kötbérfizetésről (6.1.2.4.),
- azok a módok, amelyeken a szolgáltató az őt jogszabály szerint terhelő értesítési kötelezettségének az előfizető felé eleget tehet (6.4.6.4.),
- a 6.4.6.4. pont módosítására tekintettel levő technikai módosítás (6.4.6.5.),
- a 6.1.2.4. pont módosítására tekintettel levő technikai módosítás (7.1.7.),
- az előfizetői szerződés megszűnésének esetei (9.1.9., 9.1.10.).

Az internet ÁSZF vonatkozásában a 3. sz. mellékletben, valamint a 4. sz. mellékletben Mbps vagy kbps mértékegységben megadott értékek Mbit/s mértékegységben kerülnek megadásra.

A további módosítások indokául szolgálnak még az időközi felmerült további pontosítási igények, valamint az üzleti folyamatokban és körülményekben, továbbá műszaki feltételekben bekövetkezett lényeges változások.
A szolgáltató erre figyelemmel egyidejűleg módosítja a kábeltelevízió és internet ÁSZF 4. sz. mellékletei szerinti szolgáltatáscsomagok összetételét és díját.

A módosítással érintett részek és mellékletek nagy terjedelmük miatt nem kerülnek jelen közlemény útján közzétételre, azonban minden előfizetőnk számára – a 4. sz. mellékletek vonatkozó szolgáltatásnak és szolgáltatási területnek megfelelő részét – az esedékes számlával együttesen eljuttatjuk.

A C-S-Kábel TV Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.csnet.hu weboldalon.

Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.

Tisztelettel:

Csille Zsolt


Általános Szerzõdési Feltételek internet szolgáltatáshoz 2013. január 01-tõl szeptember 30-ig érvényes Word Doc formátumban

ÁSZF módosítások

Értesítés a kábeltelevíziós és internet Általános Szerzõdési Feltételek módosulásáról

Tisztelt Elõfizetõink!

Ezúton értesítjük tisztelt elõfizetõinket, hogy a C-S-Kábel TV Kft 2013. év január hó 01. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós és internet szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerzõdési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosításra az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 2012.11.17. napjától hatályos módosított rendelkezéseinek való megfelelés érdekében került sor.
Mindezek alapján 2013. év január hó 01. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerzõdési Feltételeinek legfontosabb változásai a következõk és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:
- az elõfizetõi szerzõdés szolgáltató általi egyoldalú módosításának feltételei és az ezzel összefüggõ elõfizetõi jogosultságok (9.2.1., 9.2.4., 9.2.4.4., 9.2.5.),
- az elõfizetõi szerzõdés kétoldalú módosításának feltételei (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.),
- az elõfizetõi szerzõdés elõfizetõ kérésére történõ módosításának feltételei (9.1.9., 9.1.10., 9.3.1.),
- a határozott idõtartamú elõfizetõi szerzõdésre vonatkozó tájékoztatás feltételei (9.1.11.) és a felmondás feltételei (9.1.12.1., 9.1.12.4., 9.1.13.), valamint az elõfizetõi szerzõdés elõfizetõ általi felmondásának feltételei (6.4.6.1., 12.1.2., 12.2., 9.1.),
- az elõfizetõi szerzõdés megszûnésének esetei (9.1.9., 9.1.10.),
- a szolgáltatás korlátozásának feltételei (5.2.3.),
- a szolgáltató és az elõfizetõ közötti telefonos kommunikáció feltételei (6.4.2.),
- a hibabejelentési eljárás feltételei (6.1.2.2.),
- az elõfizetõi szerzõdésbõl a szolgáltatóval szembeni igények érvényesítésének (6.3.2.) és az elõfizetõi szerzõdéssel kapcsolatos hatósági ügyek feltételei (6.3.4.).

A további módosítások indokául szolgálnak még az idõközi felmerült további pontosítási igények, valamint az üzleti folyamatokban és körülményekben, továbbá mûszaki feltételekben bekövetkezett lényeges változások.
A szolgáltató erre figyelemmel egyidejûleg módosítja a kábeltelevízió és internet ÁSZF 4. sz. mellékletei szerinti szolgáltatáscsomagok összetételét és díját.

A C-S-Kábel TV Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerzõdési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követõen is megtekinthetõ ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.csnet.hu weboldalon.

Amennyiben az elõzõek szerinti módosítás az elõfizetõ számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elõfizetõ az értesítéstõl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idõtartamú elõfizetõi szerzõdést. Nem mondhatja fel az elõfizetõ a határozott idõtartamú elõfizetõi szerzõdést ilyen esetben akkor, ha az elõfizetõi szerzõdést a határozott idõtartamból eredõ kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az elõfizetõ felmondja a határozott idõtartamú elõfizetõi szerzõdést, a szolgáltató az elõfizetõtõl nem követelheti a szerzõdés felmondását követõ idõszakra esõ kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerzõdés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idõ lejártáig jogosult felszámítani


Általános Szerzõdési Feltételek internet szolgáltatáshoz 2012. július 29-tõl december 31-ig érvényes Word Doc formátumban

ÁSZF módosítások

Értesítés a kábeltelevíziós és internet Általános Szerzõdési Feltételek módosulásáról

Tisztelt Elõfizetõink!

Ezúton értesítjük a Hatóságot, hogy a C-S-Kábel TV Kft (7833 Görcsöny Hámán K.u.9.) 2012. július hó 29. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós és internet szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerzõdési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosításra az elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdések részletes szabályairól szóló 6./2011.(X.06.) NMHH rendelet rendelkezéseinek való teljes körû megfelelést célzó pontosítási igények, valamint a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása miatt került sor, a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében.
A módosítások indokául szolgálnak továbbá az idõközi felmerült további pontosítási igények, valamint az üzleti folyamatokban és körülményekben, továbbá mûszaki feltételekben bekövetkezett lényeges változások.
Mindezek alapján 2012. év július hó 29. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerzõdési Feltételeinek legfontosabb változásai a következõk:

A fogyasztóvédelmi szabályok módosulása miatt mindkét ÁSZF-ben módosításra kerül az elõfizetõi panaszok kezelésének szabályait tartalmazó 6.2.2. pont, valamint a telefonon tett elõfizetõi panaszok kezelésének szabályait tartalmazó 6.4.4. pont, továbbá az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási idejére vonatkozó szabályozást tartalmazó 6.4.5. pont.
A jogszabályoknak való megfelelés érdekében mindkét ÁSZF kiegészítésre kerül a 9.1.13. pontban azon esetkörökkel, melyekre vonatkozóan a pont rendelkezései nem alkalmazhatók, továbbá módosításra kerül a 9.2.4.1. és 9.2.4.2. pont a szolgáltató egyoldalú szerzõdésmódosítására vonatkozó rendelkezések vonatkozásában.
Az ÁSZF ellentmondásosságának feloldása érdekében módosításra került az internet ÁSZF 5.2.1.1. pontja.
Ugyancsak a jogszabályoknak való megfelelés céljából és annak érdekében, hogy valamennyi szolgáltató valamennyi ÁSZF-e azonos fejezetcímeket tartalmazzon és így az elõfizetõk számára az ÁSZF-ek összehasonlíthatók legyenek, az ÁSZF-ekbe beiktatásra kerültek olyan új pontok (mindkét ÁSZF-be a 3.3., 4.2., 6.5., 8., 13. pontok, az internet ÁSZF-be pedig a 15. pont), melyek ugyan az ÁSZF-fel érintett szolgáltatásra nem irányadók, azonban feltüntetésük indokolt. Ezen számozási módosítás következtében az ÁSZF jelentõs része átszámozásra került és az ÁSZF-ek 1.6.2. pontjában is ennek megfelelõ módosítás valósult meg.

A módosítással érintett részek és mellékletek nagy terjedelmük miatt nem kerülnek jelen közlemény útján közzétételre, azonban minden elõfizetõnk számára – a 4. sz. mellékletek vonatkozó szolgáltatásnak és szolgáltatási területnek megfelelõ részét – az esedékes számlával együttesen eljuttatjuk.

A [szolgáltató] szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerzõdési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követõen is megtekinthetõ ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.csnet.hu weboldalon.

Az ÁSZF fentiek szerinti és szolgáltató általi egyoldalú módosítására figyelemmel az elõfizetõ a jelen értesítést követõ 8 napon belül jogosult a szerzõdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a fenti módosítás az elõfizetõ számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elõfizetõ az értesítést követõ 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elõfizetõi szerzõdést.


Nem mondhatja fel az elõfizetõ az elõfizetõi szerzõdést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idõtartam alatt igénybe veszi és az elõfizetõi szerzõdést az ebbõl eredõ kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az elõfizetõ felmondja az elõfizetõi szerzõdést, a szolgáltató az elõfizetõtõl nem követelheti a szerzõdés felmondását követõ idõszakra esõ kedvezmény összegét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben jelen értesítés második közzétételét követõen a fenti határidõkön belül nem tesznek eltérõ tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy ez a módosított ÁSZF elfogadásának minõsül


Általános Szerzõdési Feltételek internet szolgáltatáshoz 2012. július 1-tõl 28-ig érvényes Word Doc formátumban

ÁSZF módosítások

Értesítés a kábeltelevíziós és internet Általános Szerzõdési Feltételek módosulásáról

Tisztelt Elõfizetõink!

Ezúton értesítjük tisztelt elõfizetõinket, hogy a C-S-Kábel TV Kft 2012. július hó 01. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós és internet szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerzõdési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosításra az elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdések részletes szabályairól szóló 6./2011.(X.06.) NMHH rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálybalépése és módosítása, továbbá az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének az elõfizetõk és felhasználók védelmével összefüggõ követelményeirõl, valamint a díjazás hitelességérõl szóló 13./2011.(XII.27.) NMHH rendelet hatálybalépése miatt került sor, a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében.
A módosítások indokául szolgálnak továbbá az idõközi felmerült pontosítási igények, valamint az üzleti folyamatokban és körülményekben, továbbá mûszaki feltételekben bekövetkezett lényeges változások.
Mindezek alapján 2012. év július hó 01. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerzõdési Feltételeinek legfontosabb változásai a következõk:

Mindkét ÁSZF kiegészítésre került az üzleti elõfizetõk esetében eltérést engedõ jogszabályi, illetve ÁSZF rendelkezések felsorolását tartalmazó 1.6.2. ponttal, az elõfizetõi bejelentésekrõl készített hangfelvétel megõrzési ideje módosításra került az ÁSZF 6.4.2. pontjában, az ÁSZF lényeges módosításának minõsülõ igénybevételi feltételek felsorolásra kerültek a 8.2.4.1. pontban, a szolgáltatás minõségi mutatóira vonatkozó 3. sz. melléklet, valamint az 5. sz. melléklet szerinti Adatkezelési Szabályzat módosításra került.

A szolgáltató egyidejûleg módosítja a kábeltelevíziós ÁSZF 4. sz. mellékletei szerinti szolgáltatáscsomagok összetételét. (A díjak nem változnak!)

A fentieken kívül értesítjük Tisztelt Elõfizetõinket arról, hogy 2012. év augusztus hó 01. napi hatállyal módosulni fognak a kábeltelevíziós és internet ÁSZF 6.1.-6.5. pontjai és a 2. sz. melléklete a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása miatt. A 2012.08.01.-tõl hatályos ÁSZF-ek 2012.07.01. napjától lesznek megtekinthetõek a www.csnet.hu weboldalon és ügyfélszolgálati irodánkban.

A módosítással érintett részek és mellékletek nagy terjedelmük miatt nem kerülnek jelen közlemény útján közzétételre, azonban minden elõfizetõnk számára – a 4. sz. mellékletek vonatkozó szolgáltatásnak és szolgáltatási területnek megfelelõ részét – az esedékes számlával együttesen eljuttatjuk.

A C-S-Kábel TV Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerzõdési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követõen is megtekinthetõ ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.csnet.hu weboldalon.

Az ÁSZF fentiek szerinti és szolgáltató általi egyoldalú módosítására figyelemmel az elõfizetõ a jelen értesítést követõ 8 napon belül jogosult a szerzõdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a fenti módosítás az elõfizetõ számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elõfizetõ az értesítést követõ 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elõfizetõi szerzõdést. Nem mondhatja fel az elõfizetõ az elõfizetõi szerzõdést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idõtartam alatt igénybe veszi és az elõfizetõi szerzõdést az ebbõl eredõ kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az elõfizetõ felmondja az elõfizetõi szerzõdést, a szolgáltató az elõfizetõtõl nem követelheti a szerzõdés felmondását követõ idõszakra esõ kedvezmény összegét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben jelen értesítés közzétételét követõen a fenti határidõkön belül nem tesznek eltérõ tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy ez a módosított ÁSZF elfogadásának minõsül


Általános Szerzõdési Feltételek internet szolgáltatáshoz 2011. november 1-tõl 2012.június 30-ig érvényes Word Doc formátumban

Tisztelt Elõfizetõink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a C-S-Kábel TV Kft. 2011. év november hó 01. napjától módosította a hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzõdési Feltételeit. A módosításra az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény módosítása (különösen a 2011. évi CVII. törvény), valamint az elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdések részletes szabályairól szóló 6./2011.(X.06.) NMHH rendeletben foglalt kötelezettség alapján került sor, a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

A módosított ÁSZF az ügyfélszolgálaton illetve internetes honlapunkon érhetõ el és az abban foglaltakról a telefonszolgáltatás igénybevételével elérhetõ ügyfélszolgálat szóbeli tájékoztatást ad. Mivel a hatályban lévõ egyedi elõfizetõi szerzõdések az ÁSZF-nek a fent megjelölt jogszabályok szerinti módosítása által érintett részek tekintetében a jogszabály erejénél fogva módosulnak, errõl külön értesítés az elõfizetõk részére nem kerül megküldésre.


Általános Szerzõdési Feltételek internet szolgáltatáshoz 2011. augusztus 1-tõl 2011.október 31-ig érvényes Word Doc formátumban (méret: 665 Kbyte)

ÁSZF Változások 2011. augusztus 1-tõl


Általános Szerzõdési Feltételek internet szolgáltatáshoz 2010. október 1-tõl 2011. július 31-ig érvényes Word Doc formátumban (méret: 640 Kbyte)