Vissza Igénybejelentés

Tisztelt Előfizetőink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy semmiféle érdemi információval nem rendelkezünk a bejelentett ingyenes internet kapcsán.
Azt tudni kell hogy ingyen nincs semmi. A boltok is tönkremennének, ha ingyen adnák a pékektől drága pénzen beszerzett kenyeret, ugyanígy nekünk sem kellene már a jövő évben szolgáltatnunk, ha az Önök befizetéseinek hiánya miatt nem fizetnénk ki a nagykereskedelmi partnerünknek a bejövő internet díját, a januárban esedékes 500.000 Ft-os 1. félévi oszlopbérleti díjat, a villanyszámláinkat, a kollégák fizetését, annak járulékát, meg a további kismillió költséget.
Szóval amíg valamelyik hivatal vagy hatóság tájékoztat minket is a terveikről, addig is kérjük az Önök lentiekben részletezett együttműködését.

Igénybejelentés 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

Kérjük töltse le az alábbi dokumentumot, és kitöltve juttassa el hozzánk 2021.január 31-ig akár személyesen, akár postán, akár beszkennelve ímélen (csille@vipmail.hu).
Igénybejelentő dokumentum


Adatkezelési tájékoztató

Az internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató (egyben Adatkezelő) az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény jogosult általi bejelentésével és annak teljesítésével kapcsolatban – a hírközlési szolgáltatásra vonatkozó adatokon kívül – adatkezelést végez az alábbiak szerinti, érintetti személyes adatok vonatkozásában és módon:

1. Adatkezelő megnevezése: C-S-Kábel TV KFt
Székhely: 7833 Görcsöny, Jókai u.9.
Postacím: 7833 Görcsöny, Jókai u.9.
Telefon: 72/ 372-596
E-mail cím: info@csnet.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Csille Zsolt
e-mail címe: csille@vipmail.hu, telefonszáma: 06-30-912-6710

3. Kezelt személyes adatok köre
a) amennyiben tanuló/pedagógus-oktató azonos az előfizetővel:
- tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány szerinti oktatási azonosítószáma (11 jegyű oktatási azonosító szám)
- jogosultságot megalapozó középfokú oktatási intézmény neve, OM száma

b) amennyiben tanuló/pedagógus-oktató nem azonos az előfizetővel:
- tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány szerinti neve
- tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány szerinti oktatási azonosítószáma (11 jegyű oktatási azonosító szám).
- jogosultságot megalapozó középfokú oktatási intézmény neve, OM száma

4. Adatkezelés célja
Az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény teljesítése, valamint az Adatkezelőre az ingyenes szolgáltatás nyújtásával összefüggő adójogi és számviteli jogszabályok betartása

5. Adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettségteljesítése (GDPR 6.cikk(1)bek. c) pont,501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet, Számvtv. 169.§)

6. Adatkategória célzotttörlésiideje
Az501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet szerintiingyenes internet-szolgáltatásmegszűnésétkövető 8 év.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai, az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

7.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben - vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; - az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

7.4. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.5. A törléshez való jog
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez az adat nem szükséges.

7.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az itt ismertetett adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintettet nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.

8. Jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. Az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, valamint az Adatkezelő székhelye szerint törvényszék megkereshető a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.